Spory korporacyjne i handlowe | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Spory korporacyjne i handlowe

Co robimy

1. Spory korporacyjne
  • Ustalamy cele strategiczne oraz taktykę działania
  • Prowadzimy negocjacje przedsądowe
  • Reprezentujemy wspólników i akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/akcjonariuszy
  • Zaskarżamy uchwały zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
  • Bronimy spółek przy zaskarżaniu uchwał przez wspólników mniejszościowych
  • Prowadzimy negocjacje pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami
  • Wspieramy w Klientów w postępowaniach zabezpieczających
2. Spory między wspólnikami
3. Arbitraż
4. Spory z byłymi członkami zarządów i rad nadzorczych
5. Spory z umów gospodarczych

Jak pracujemy

Punktem wyjścia w sporach gospodarczych jest dla nas pełne zidentyfikowanie sytuacji spornej. Przygotowując się do prowadzenia sporu gospodarczego, poznajemy specyfikę sytuacji konfliktowej oraz uwarunkowania biznesowe. Następnie opracowujemy wstępne oszacowanie prawdopodobieństwa uzyskania korzystnego rezultatu sporu, jak również dokonujemy oceny możliwych sposobów alternatywnego rozwiązania sporu, w drodze pozasądowej.

W toku przygotowania strategii wiemy, że niezależnie od aspektów prawnych, kluczowe jest zbudowanie narracji ukazującej słuszność racji naszego Klienta. Pozwala nam na to znakomite wyczucie interakcji biznesowych oraz obszerna wiedza ekonomiczna oraz finansowa. Zawsze budujemy naszą strategię prowadzenia sporu gospodarczego opierając się fundamentalnych zasadach prawa gospodarczego.

Doświadczenie

Postępowania gospodarcze oraz spory arbitrażowe, które prowadzimy, dotyczą w przeważającej większości zagadnień z zakresu sporów korporacyjnych. Rodzaje spraw dotyczyły m.in. sporów o wyłączenie wspólnika ze spółki, odwołanie członka zarządu spółki, sporów w sprawach ustalenia statusu wspólnika spółek, udzielenia informacji o spółce na rzecz wspólnika, ale również dotyczyły ważności zawartych umów, naruszeń zasad uczciwej konkurencji oraz sporów o zapłatę z umów gospodarczych. W ramach postępowań arbitrażowych w ostatnich latach odnosiliśmy sukcesy zarówno w toku prowadzenia postępowań arbitrażowych jak również w sprawach o uchylenie wyroków sądów arbitrażowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym.

powrót