Polityka prywatności | Kancelaria Oleś Rysz Sarkowicz

Polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania przez Kancelarię Radców Prawnych Oleś, Rysz, Sarkowicz sp.k. z siedzibą w Krakowie danych osobowych następujących kategorii osób:

 • klientów będących osobami fizycznymi, reprezentantów i przedstawicieli klientów, innych osób wskazanych do kontaktu w związku z obsługą klientów Kancelarii,
 • osób fizycznych, których dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem spraw klientów przez Kancelarię,
 • dostawców produktów i usług dla Kancelarii, osób działających w ich imieniu, oraz innych osób wskazanych do kontaktu z Kancelarią,
 • innych osób współpracujących z Kancelarią w związku ze świadczeniem usług prawnych,
 • kandydatów w procesie rekrutacyjnym,
 • byłych pracowników i współpracowników.

W wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przekazujemy następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Oleś, Rysz, Sarkowicz sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 3c, (zwana w niniejszej informacji „Administratorem” lub „Kancelarią”). Dane kontaktowe: tel.: +48 12 4314325, +48 12 4280630, fax: +48 12 4314327, e-mail: kancelaria@oles.com.pl.

2. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nawiązanie lub utrzymanie relacji w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, tj. świadczeniem usług prawnych. Poniżej przedstawione zostały szczegółowe cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych poszczególnych kategorii osób.

 • dane osobowe klientów Kancelarii, osób działających w imieniu klientów Kancelarii oraz innych osób wskazanych do kontaktu w związku z obsługą klientów Kancelarii

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie usługi na rzecz klienta Kancelarii, a podstawą prawną tego przetwarzania może być Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym wynikających z przepisów dotyczących postępowania sądowego i administracyjnego, rachunkowości, podatków oraz archiwizacji danych i dokumentów, a także prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w tym utrzymanie relacji i komunikacja służbowa oraz ewentualnie dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 • dane osobowe osób fizycznych, których dane są przetwarzane w związku z prowadzeniem spraw klientów przez Kancelarię

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonywanie usługi na rzecz klienta Kancelarii, a podstawą prawną tego przetwarzania może być Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym wynikających z przepisów dotyczących postępowania sądowego i administracyjnego, oraz archiwizacji danych i dokumentów, a także prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w tym wykonanie określonych czynności w postepowaniu sądowym lub pozasądowym w związku ze świadczeniem usług prawnych na rzecz klienta, komunikacja służbowa, oraz ewentualnie dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 • dane osobowe dostawców produktów i usług dla Kancelarii, osób działających w ich imieniu, oraz innych osób wskazanych do kontaktu z Kancelarią

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zamówień Kancelarii, a podstawą prawną tego przetwarzania jest niezbędność do wykonywania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym wynikających z przepisów dotyczących rachunkowości, podatków i archiwizacji danych i dokumentów, a także prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w tym utrzymanie relacji i komunikacja służbowa, analityka zamówień oraz ewentualnie dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 • dane osobowe innych osób współpracujących z Kancelarią w związku ze świadczeniem usług prawnych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest współpraca w związku ze świadczeniem usług na rzecz klientów Kancelarii, a podstawa prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w tym obsługa klienta Kancelarii, utrzymanie relacji i komunikacja służbowa.

 • dane osobowe kandydatów w procesie rekrutacyjnym

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ocena kwalifikacji do pracy na określonym stanowisku, w tym ocena Pani/Pana zdolności i umiejętności w ramach prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO) – art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz niezbędność do zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit b RODO) – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, w zakresie danych innych niż wymienione powyżej, a także prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który stanowi konieczność oceny odpowiedniości kandydata na dane stanowisko i dokonanie wyboru kandydata – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych.

 • dane osobowe byłych pracowników i współpracowników Kancelarii

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii w zakresie archiwizacji Pani/Pana danych i dokumentów je zawierających (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikających w szczególności z Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o rachunkowości oraz z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane również dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które administrator uznaje w szczególności dochodzenie i obronę przed roszczeniami.

3. Kategorie danych osobowych

(dotyczy danych pozyskanych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące stanowiska służbowego, dane o reprezentowanym podmiocie i relacji z nim oraz inne dane przekazane przez klienta, konieczne do świadczenia usług prawnych i utrzymywania relacji zawodowych, dane dotyczące zobowiązań, dane transakcyjne.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi księgowe, informatyczne w tym dostawcom systemów i rozwiązań informatycznych,
 • innym podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością,
 • podmiotom, do których udostępnienie Pani/Pana danych osobowych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach wykonywania przez Administratora usług prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania usługi. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku niewydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa powyżej oraz braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

6. Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: – utrzymywania relacji, obowiązywania umowy/prowadzenia sprawy lub do wycofania zgody, a po tym okresie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w tym dotyczące archiwizacji danych i dokumentów lub przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – do upływu terminu ich przedawnienia, – do zakończenia procesu rekrutacji – w odniesieniu danych osobowych kandydatów do pracy, – wskazany w przepisach prawa dotyczących przechowywania akt osobowych oraz dokumentacji płacowej (aktualnie jest to najdłużej 50 lat – w przypadku danych, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty), w pozostałych przypadkach do ustania celu dla którego były przetwarzane, w tym przez okres konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, – do upływu terminu ich przedawnienia – w odniesieniu do danych osobowych byłych pracowników i współpracowników.

7. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

 • dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

a także prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
 • przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody:

 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania przewidują przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ich podanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić utrzymywanie kontaktu z Panią/Panem, a także nawiązanie lub utrzymywanie relacji/zawarcie i realizację umowy (dotyczy sytuacji bezpośredniego zbierania danych od osoby, której dane dotyczą).

9. Źródło pochodzenia danych

(w przypadku danych zebranych nie bezpośrednio od osoby której dane dotyczą)

Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał Pani/Pana dane osobowe, jako niezbędne do utrzymania relacji z tym podmiotem lub klient Administratora w związku z prowadzoną przez Administratora na jego rzecz sprawą.

powrót