RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1989. Od października 1989 roku pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji UJ, najpierw jako asystent, a w latach 1995-2003 jako adiunkt. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej Mateusz Rodzynkiewicz złożył we wrześniu 1991 roku egzamin sędziowski. W listopadzie 1993 roku Mateusz Rodzynkiewicz uzyskał uprawnienia radcy prawnego, a w listopadzie 1994 roku stopień doktora nauk prawnych. Obsługę prawną obrotu gospodarczego dr Rodzynkiewicz prowadzi od 1993 roku. W latach 1991-1997 dr Rodzynkiewicz był członkiem etatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, tj. instytucji odwoławczej i nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Jest współzałożycielem i wspólnikiem Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” sp.k. oraz członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Forum SA, którego kancelaria jest współzałożycielem; nadto w latach 2008-2011 dr Rodzynkiewicz był członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 

Dr Rodzynkiewicz jest także wykładowcą firm szkoleniowych, prowadząc szkolenia dotyczące problematyki fuzji i przejęć kapitałowych, a także pozyskiwania kapitału na rynku regulowanym oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. 

Dr Mateusz Rodzynkiewicz jest autorem prawniczych publikacji naukowych, a także artykułów problemowych publikowanych na łamach "Rzeczpospolitej" oraz współautorem książek: „Fuzje spółek akcyjnych - aspekty prawne” (1998), „Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną” (1999) i autorem komentarza do przepisów kodeksu spółek handlowych dotyczących fuzji spółek: „Łączenie się spółek. Komentarz” (2002, wyd. drugie 2003), a także autorem komentarza do całego kodeksu spółek handlowych: „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” (sześć wydań w latach 2006-2014).