RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Reprezentowanie Emitentów przy zawieraniu umów z domem maklerskim (bankiem inwestycyjnym), doradcą finansowym, biegłym rewidentem, doradcą ds. PR

 

Udział w przygotowaniu kompleksowego harmonogramu transakcji

 

Przygotowanie tzw. wytycznych do komunikacji publicznej w czasie realizacji transakcji pierwszej oferty publicznej („IPO”)

 

Przeprowadzenie due diligence dla potrzeb transakcji i zdefiniowania zagadnień kluczowych („red flags”)

 

Przygotowanie części prawnej prospektu emisyjnego albo memorandum informacyjnego

 

Przygotowanie dokumentacji prawnej do emisji obligacji

 

Prowadzenie „master copy” dokumentu prospektowego (memorandum) oraz monitoring kompletności prospektu (memorandum) pod względem formalno-prawnym

 

Reprezentowanie Emitentów przy negocjowaniu umowy subemisyjnej

 

Reprezentacja w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego

 

Udział w procedurach rejestracyjnych i dopuszczeniowych przed Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

 

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu tzw. obowiązków informacyjnych Emitentów

 

Reprezentacja w postępowaniu przed sądem rejestrowym