RYNEK KAPITAŁOWY RESTRUKTURYZACJE STRATEGICZNE PLANOWANIE PODATKOWE

Analiza co do spełnienia prawnych przesłanek upadłości

 

Analiza w kontekście odpowiedzialności prawnej członków zarządu

 

Udział w przygotowaniu modelu restrukturyzacji zadłużenia

 

Udział w negocjowaniu porozumień stabilizujących sytuację płatniczą dłużnika („standstill agreement”)

 

Przygotowanie porozumienia w sprawie restrukturyzacji zadłużenia (tzw. układ pozasądowy)

 

Przygotowanie porozumienia z wierzycielami poprzedzającego zgłoszenie propozycji układowych w postępowaniu sądowym

 

Udział w przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

 

Udział w przygotowaniu propozycji układowych

 

Zastępstwo przed sądem upadłościowym

 

Udział w negocjacjach z dłużnikiem (reprezentacja po stronie wierzycieli) albo z wierzycielami (reprezentacja po stronie spółki zagrożonej upadłością)

 

Pełnienie funkcji w radzie wierzycieli

 

Asysta prawna związana z wykonaniem układu

 

Reprezentacja wobec syndyka masy upadłości

 

 

Negocjacje z syndykiem w sprawie przejęcia przedsiębiorstwa upadłego bądź jego wybranych aktywów